Trung tâm y tế huyện Thanh Hà thông báo giờ làm việc mùa đông.