Đại hội đoàn Thanh niên Trung tâm y tế huyện Thanh Hà