Gặp mặt trao thưởng đại diện các cháu đỗ đại học và đạt giải là con cán bộ viên chức người lao động TTYT Thanh Hà năm học 2022- 2023